ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบวิชาเลือกเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแล้ว ให้นักเรียนลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายใน 4 มิ.ย. 62 เท่านั้น


กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือก ของ นักเรียน ม.ต้น ห้อง 9 - ห้อง 13 ภาคเรียนที่ 1/2562 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือก
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนวิชาเลือก
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชา เท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ระบบปิดสมัครในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
4. การเข้าใช้งาน โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 
5 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายธง  ทุ่งเหียง
ผู้ใช้ :         11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :   11220  (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     ครูเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล  โทร. 0899360946  หรือ
     ครูพจนวัฒน์  จารย์พรมมา  โทร. 0895146785  หรือ "แจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน"

 6. นักเรียนต้องเลือกวิชาเลือกทุกคน  มิฉะนั้น ทางงานวิชาการจะไม่พิจารณาการเลื่อนชั้นให้กับนักเรียน